mobil menu
ara

DÜNYA SİYASETİNDE TÜRKİYE’NİN YERİ NEREDE OLMALI ?

DÜNYA SİYASETİNDE TÜRKİYE’NİN YERİ NEREDE OLMALI ?
icon yazarMEHMET ALKAN     17/06/2020     183    Facebook da paylaş
Sosyolojik İnceleme DÜNYA SİYASETİNDE TÜRKİYE’NİN YERİ NEREDE OLMALI ? 1)SOSYAL GERÇEK / SOSYAL REALİTE ; Antropologların bulgularına göre insanoğlunun bilinen mazisi on beş bin yıl olarak belirleniyor.

Büyük patlama ( BİG BANG ) Teorisine dayanarak Güneş Sisteminin dolayısıyla Dünya’nın yaşı dört buçuk milyar yıl olduğu kabul ediliyor. Yani insan oğlunun mazisini kapsayan on beş bin yıl, dünyanın yaşı düşünüldüğünde bunun fazla bir önem taşımadığı kabul edebilir.

  İnsanoğlunun ilkel yaşantısı ile bugünün gelişmiş yaşantısına kadar geçen sürede, insanoğlu kaderini belirleyen bir süreçle karşı karşıya kalmıştır. Bu süreç ,sosyal gerçek /sosyal realite tabir edilen bir süreçtir.

  Bu süreç bir denklem gibi devam etmiştir, halen devam etmekte gelecek zaman içinde de  devam edeceği anlaşılmaktadır. Başka bir ifade ile toplumların kaderi, bir tahterevalli  dengesinde çizilmektedir.

 

Bu süreç şöyle formüle edilebilir ;

 

 BEYNELMİLEL TEZ = BEYNELMİLEL   ANTİTEZ 

BEYNELMİLELTEZ + BEYNELMİLEL  ANTİTEZ= SENTEZ

SENTEZ =BEYNELMİLEL TEZ  

BEYNELMİLEL TEZ =   BEYNELMİLEL ANTİTEZ

 

Beynelmilel Tez kısaca kapitalist ekonomik büyüme ve bireyi esas alan ekonomik bir sistem olarak görünmektedir. Diğer bir ifade ile Amerika Birleşik Devletleri önceliğinde olan sistemdir.

 Beynelmilel Antitez ise Rusya, Çin ekseninde olan, toplumu esas alan, ferdin  düşüncesi  ve fikrini esas almayan ekonomik sistem olarak formüle ediliyor.

Yakın tarihte Beynelmilel Tez ile Beynelmilel Antitez birleşip Sentez meydana gelmiştir. Rusya’nın gerçekçi lideri Gorbaçov  ile başlamış ve kısa sürede Sentez’ in uygulanması ile dünyadaki bütün ekonomilerini etkisi altına almıştır.

Beynelmilel Tez’in temsilcisi durumunda olan Amerika Birleşik Devletleri’nin  yanında Avrupa Birliği Devletleri, Yunanistan, Türkiye, İtalya, İspanya gibi kapitalist büyümeyi  kabul etmiş  devletleri kapsıyordu.

Beynelmilel Antitezi ise Rusya, Çin, Bulgaristan, Romanya, Yugoslavya, Macaristan, Türki devletleri, bazı  Baltık Devletleri kısaca Demirperde Gerisi devletlerini  kapsıyordu.

Beynelmilel Tez ve Beynelmilel Antitez tahterevallinin sağında ve solunda kendilerine bağlı devletler ile birlikte karşılıklı sallanıyordu. Bu durumda Beynelmilel Tez’in temsilcisi  A. B. D.Beynelmilel Antitez’in temsilcisi Rusya, her iki tarafın ekonomik ve sosyal yaşantıları ayrı ayrı olmasına rağmen, hallerinden son derece memnundular. Bu dönem içinde dünya iki büyük Cihan Harbi geçirmesine rağmen kurdukları tahterevalli düzeni değişmemişti.

 Beynelmilel Tez ile Beynelmilel Antitez birleşip Sentez meydana gelmesi daha doğrusu Beynelmilel   Antitez yıkılıp Beynelmilel Tez  Sentez  olunca,  tahterevallinin sağ tarafında  olan devletler Beynelmilel Tez’in üzerine yıkıldılar. Beynelmilel  Antitez’e  bağlı devletler de Beynelmilel Tez’in üstüne yıkıldılar.

Neticede tahterevallide sallanmak tamamen durdu. Diğer ifade ile Sentez tek kutup olarak dünya siyasetinin,  dolayısıyla dünya  iktisadi düzeninin  tek temsilcisi olarak yerini aldı.

Türkiye’nin Sentez’deki yeri  ise ( NATO bağlantısı sebebiyle ) Beynelmilel Tez’in temsilcisi olan ABD. nin yanında bulunuyordu.

 Beynelmilel  Antitez’e  bağlı milletler, Sentez içinde çok kısa zaman da formasyona uğrayıp, ayrıca din bağlılığı sebebi ile kendilerini Sentez’in daha doğrusu Beynelmilel  Tez’in iktisadi ve sosyal yaşam düzenine ayak uydurarak bugünkü duruma gelmişlerdir.

 Sentez’in Dünya yapısını analiz edecek olursak,  Amerika Birleşik Devletleri  Sentez’in  daha doğrusu Beynelmilel Tez’in  monopolünü yani birinci derece yetkili uygulayıcısını,  Avrupa Birliği Devletleri  ise düopolünü  yani ikinci derecede yetkili uygulayıcısını, Şanghay Grubu ise tripolünü  üçüncü derecede uygulayıcısı durumuna geldiler. Kısa bir süre sonra monopolün parası olan ABD. Doları düopolün parası olan EURO yu kendisine bağlı bir para durumuna getirdi. Rusya’nın RUBLE’si , Çin’in YUAN’ının etkisini neredeyse sıfırladı. Diğer devletlerin parası, DOLAR  karşısında esamisi  bile okunamaz duruma geldi

 Sentez’ in parası ABD. Doları Dünya Devletleri’ni siyasi ve ekonomik bakımdan sınırlarını adeta tarih atlasında bir çizgi haline getirdi. Dünya ticaretinin yüzde doksanına  ABD Doları sahip oldu.

 Sentezin karşısında kısa zamanda Beynelmilel Antitez’in çıkması çok zor görünüyor. Sentez’in  yani Beynelmilel Tez’in vazgeçilmez prensip olarak ferdin bilgisi, hür, bağımsız düşüncesine dayandığından yeniliğe, gelişmeye, dolayısıyla tekniğe hakim olması, Beynelmilel  Antitez’in çok üstünde olması,  Beynelmilel Antitez’in çıkmasının çok gecikmesine sebep olacaktır. Başka bir ifade ile Beynelmilel Antitez bireyin beden ve fizyolojik yapısını esas almasından ziyade, ruh yapısını esas aldığı için tekniği Beynelmilel  Tez’in tekniği kadar gelişememiştir.             

Dünya’ nın sosyolojik tarihinde Sentez’ in karşısına Beynelmilel  Antitez’in çıkması, çok zor şartlarda ve çok uzun zaman almıştır. Beynelmilel Tez’in Sentez olarak çıkması acımasız kapitalist düzeni daha da etken hale getirmiştir.   Tek cepheli dünya iktisadi düzeni, tabiri caizse tek yumruklu iktisadi düzen olarak yaşamı şekillendirmiştir.

Sentez’in diğer tabirle kapitalist  büyüme düzeninin en belirgin sloganı olan ASGARİ MALİYET-AZAMİ KAR  uygulamaları en etkin halini Sentez’in doğması ile kendisini göstermiştir. Bu uygulamalar  sosyal ve ekonomik hayatta tarifi mümkün olmayan haksızlıklara,  gelir bölüşümünde adaletsizliklere   hatta iktisadi ve sosyal yaşamında zulüm haline gelmesine sebep olmuştur.

 Dünya’nın daha önceki asırlarında da bu hep böyle olmuştur. Toplumlar Sentez’in yani Beynelmilel Tez’in karşısında Beynelmilel Antitez çıkaramadıkları zaman doğanın kendisi Beynelmilel Antitez’i çıkarmaktadır.

Doğanın kuruluş ruhunda esas olan eksi = artı  nın beraber yürümesi prensibine  uygun olarak doğa kendi bünyesinde Beynelmilel  Antitez’i çıkarmaktadır .

 Firavun, Beynelmilel  Tez’ in temsilcisi durumundaydı. Toplumda haksızlık, zulüm ve toplum çoğunluğunun düşüncesine aykırı ahlak uygulaması, bir müddet sonra Musa Peygamber’in Beynelmilel Antitez olarak çıkması ile sonuçlanmıştır.

Yine Roma’nın aynı durumda olması ve uyguladığı sosyal ve iktisadi uygulamaların  zulüm halini alması,  ahlaki uygulamaların toplumca kabul görmemesi sonucu İsa Peygamber Beynelmilel Antitez olarak çıkmıştır.

 İki Beynelmilel  Antitez’in çıkması arasında iki bin yıl geçmiştir.

Halen yaşadığımız yüzyılda Beynelmilel Antitez’in çıkması zor olduğundan,  BÖLGESEL  ANTİTEZLER çıkmıştır. Libya, Afganistan ,Irak şimdi de Suriye Bölgesel  Antitez olarak çıkmıştır. Ancak bu devletlerin idaresine hakim olan yöneticileri ferdin düşüncesine, demokrasi anlayışına kıymet vermedikleri için başarılı olamamışlardır.

Ayrıca  Beynelmilel Tez’in yani Sentez’in karşısında teknik ve mali bakımdan son derece zayıf olduğundan Bölgesel Antitezlerin  başarılı olması mümkün değildi.

 Türkiye siyasetinde Sosyal  Gerçek / Sosyal  Realitenin uygulanmasına gelince ;

Sentezin hüküm sürdüğü 1970 yılından sonra sosyal ve siyasi hareket çok çalkantılı ve zor uygulamalar doğurmuştur.

Aslında Türk toplumu dini ve sosyal anlayışı bakımından Beynelmilel  Tez’e daha yatkın olduğundan diğer milletler gibi yıkılmalar ve bölünmeler olmamıştır.

Başka bir ifade ile Beynelmilel  Tez’in esası olan serbest rekabet şartlarını ve ferdin aklına ve bilgisine kıymet vermesini kabul ettiği için yıkılma ve bölünmeler olmamıştır.

Ayrıca Cumhuriyet’in kuruluşu ile ve Mustafa Kemal Atatürk’ ün Beynelmilel  Tez fikrinde olması, yıkılma ve bölünmeye imkan vermemiştir.

1950 yılında iktidarın değişmesi,  Beynelmilel  Tez’in tam manasıyla uygulanmasına imkan vermiştir. Aslında 1950 öncesi iktidarlar, yine Beynelmilel  Tez’in esastan kabul  gördüğü, Sosyal Devlet uygulamalarını esas almıştır. 1918- 1945 arası dünyanın sosyal ve siyasi zorlukları karşısında Beynelmilel Tez’in bütün umdeleriyle uygulanması mümkün değildi.

 1950 de Demokrat Parti ve bu partinin doğurduğu Doğruyol  Partisi, ANAP, 2002 yılından itibaren  iktidarda bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi Beynelmilel Tez’in iktisadi ve sosyal uygulamalarını esas almışlardır. Bu partilere karşılık Cumhuriyet Halk Partisi ve onun doğurduğu Sosyal Demokrat Partisi (SODEP) Sosyal  Devlet  anlayışı  içinde politika gütmüşlerdir.

Türk siyasi hayatında, zaman zamanda iktidarda olabilen sol tandanslı partiler bilhassa Cumhuriyet Halk Partisi içinde sol düşüncesine söz sahibi olan gruplar Sosyal Devlet anlayışında uygulama istiyorlardı. Çok az bir grup ise Sosyalist Devlet fikrini savunuyordu. Sentez doğunca bu iki grup yani Sosyal Devlet uygulamasını isteyen ve Sosyalist Devlet uygulamasını isteyenler ne yapacaklarını şaşırdılar hatta büyük bir şok geçirdiler.

Sentezin uygulanmasında sağ partiler, Demokrat Parti, ANAP, Doğruyol  Partisi bünyeleri Beynelmilel Tez’in uygulama prensiplerine yatkın olduğundan, iktisadi ve sosyal  devlet uygulamalarını bünyelerine alarak adaptasyonlarını süratle yerine getirdiler.

Aslında CHP ve doğurduğu sol partilerin kurucularının çoğunluğu Beynelmilel Tez’in düşüncesinde olan,  bölgelerinin  ‘’mütegallibe’’ (ağalık düzeni) olan fertlerdi. Ancak CHP deki Sosyal Devlet anlayışı ile Sosyalist Devlet anlayışını ayıt edemedikleri için değişik bir ifade ile Sentez anlayışıyla Beynelmilel Anti tez anlayışı arasında bocalamışlardır.

CHP bu paradoksla karşı karşıya kalınca Sosyal Devlet uygulamalarını hayata geçirememiştir. Bu arada Sosyal Devlet anlayışında olmayan fanatik düşüncede olan partiler, CHP.nin savunması gereken bir sloganı ortaya attılar.. Adil Düzen söylemi ile ortaya çıktılar. Bu slogan ezilen gruplar ile fanatik düşüncesine sahip gruplar tarafından büyük kabul görmüş ve ilk seçimde iktidar ortağı bile olmuşlardır.                      

Adil düzen fikrini ortaya atanların fanatik düşüncede olması sebebiyle başarılı olması imkansızdı. Bir seçim sonrası da siyasetten çekildiler.

Aslında Adil Düzen  fikri, siyasi hayatta Bölgesel Antitez uygulamalarını çağrıştırıyordu.

Bülent Ecevit’in iktidarında ağalık düzenini çekiştiren, Bölgesel Antitez çağrısı yapan’’ Toprak işleyenin, su kullananın’’ ifadesi  CHP bünyesinde etkili kesim olan ‘’ mütegallibe’’, ‘’toprak ağalarının’’ çok çetin itiraz ve direnişine sebep oldu. Hatta CHP fikir ve siyasi görüş açısından adeta parçalandı.   

Şimdi gelelim esas sorumuza, Türkiye bu günkü sentez düzeni içinde Bölgesel Antitez olabilir mi ? Veya Bölgesel Antitez uygulamaya çalışan devletlerin yanında daha doğrusu içinde olabilir mi ?

Kesinlikle söyleyebilirim ki, Türkiye böyle bir Bölgesel Antitez olamayacağı gibi diğer devletlerce uygulamaya konan Bölgesel Antitez içinde olamaz.

Türkiye’de uygulanan siyasal ve ekonomik düzen, sosyal yaşam anlayışı ve şekli böyle bir  Bölgesel Antitez  içinde olmasını mümkün kılmaz. Diğer bir ifade ile Sentez’in yani Beynelmilel Tez’in mecburen yanında olacaktır.Çünkü Beynelmilel Tezi’n Monopol uygulayıcısı  olan ABD.yanında 1950 den beri beraberdir.

Yine Beynelmilel Tezin düopolün uygulayıcısı Avrupa Birliği ve NATO içinde olması Bölgesel Antitez’in içinde olmasını imkansız kılmaktadır. Yine Beynelmilel Tez’in Tripolü  uygulayıcısı olan Rusya, Çin ve Hindistan ile çok yakın siyasi ve iktisadi yaklaşımlar başlamış durumdadır.

Dolayısıyla Türkiye’nin dünya siyasetindeki  yeri  belli olmuştur ve bu durumu değiştirebilecek

fertler,  kuruluşlar ve  gruplar ortaya çıksa bile başarısız olacaklardır.

Hiç ihtimal vermiyorum ama demokrasinin askıya alınması, Bölgesel  Antitez olması planlanır ve uygulamaya geçirilmek istenirse, hiç şüphe  edilmesin ki, Türkiye telafisi mümkün olmayan kaosa girebilir. Hatta bölünme getirebilir. Bu da iç ve dış savaş demektir.

Ayrıca Bölgesel   Antitez’i uygulamaya koymaya çalışan şahıslar veya grupların karşısına Türkiye’nin ilmi ve akılcı dinamik güçleri çıkacaktır. Böyle bir değişikliğe müsaade etmeyeceklerdir. 

Peki, Beynelmilel Tez’in yani Sentez’in karşısına ne zaman ve hangi şartlarda Beynelmilel Antitez çıkabilir?

Beynelmilel  Antitez’in çıkış zamanı ve şartları oluşunca mutlaka Beynelmilel Antitez çıkacaktır.

Doğanın yaratılış şartları iki kutuplu yaşantıya göre planlanmıştır.

Dolayısıyla Beynelmilel Antitez çıkacaktır. Yani Sosyal Gerçek/ Sosyal Realitenin ilk denklemi gerçekleşecektir. Yani:

Beynelmilel Tez = Beynelmilel Antitez olacaktır.

Beynelmilel Antitezin çıkma zamanı ve şartları nasıl belirlenecektir? Daha doğrusu Beynelmilel Antitez ne zaman ve hangi şartlarda çıkabilecektir?

Sosyal  Gerçek/ Sosyal Realite şartları ışığında şahsi kanaatime göre şöyle olabilir.

Beynelmilel Tez’in tekniği ve gelişim hızı göz önüne alındığında Beynelmilel Antitez bu gelişmeye ulaşıp, Beynelmilel Tez’e eşitlik sağlayacağı mümkün görünmemektedir.

Dolayısıyla Beynelmilel Antitez’in ulaştığı veya ulaşacağı teknik ve tekniğin getirdiği kalkınma hızı, Beynelmilel Tez’in ulaştığı veya ulaşabileceği tekniğe yetişemeyeceği  için Beynelmilel Antitez’in çıkması bu sebepten dolayı mümkün görünmemektedir.

Küçük ekonomik  imkanlara sahip devletlerin Bölgesel Antitez denemelerinin son bulması gerekmektedir. Çünkü bu tip ekonomiye bağlı devletlere karşı çıkan Beynelmilel Tez uygulayan devletler, bölgesel Antitez’in ekonomilerine iktisadi  ve sosyal ambargo uygulayarak Bölgesel Antitez’i sonuçsuz bırakacaklardır. Hatta Beynelmilel Tez uygulayan devletler, Bölgesel Antitez uygulayan devletlere önce destek verecekler sonra Bölgesel Antitez’leri yok edeceklerdir. Bu suretle Beynelmilel  Antitez’in çıkmasını önleyeceklerdir. Bu uygulama ile Bölgesel Antitez’i uygulamaya çalışan veya uygulama düşüncesi olan devletlere gözdağı verecekler, değişik bir ifade ile’’ aba altından sopa göstereceklerdir’’          

Son çıkan Beynelmilel  Antitez sermayeyi tamamen ret etmekte, üretim araçlarının en birinci unsuru olan sermayeyi çalınmış emek- kristalize emek olarak görüyordu. 19.Yüzyılda Marksizm’le başlayan bu görüş sentezin oluşumuna kadar bütün prensipleriyle uygulanmıştır..

Yeni çıkacak olan Beynelmilel Antitez’in sermaye hakkındaki görüşü değişik olacaktır. Sosyal Devlet  uygulamalarını  değişik ifade ile gelir bölüşümü adaletsizliğinin en önemli sebebinin sermayenin  adil bir şekilde bölüşülemeden doğduğu fikir ve düşüncesi Sentez’ e bağlı  toplumların

Yani Monopol olan ABD.  düopol olan AB.  Tripol olan Şhangay  Grubu ve diğer ufak devlet toplumları

fertlerinin düşüncesinde kabul görmesi ile sermayenin tekelleşmesini ret eden, sermayenin en az  %50 sinin bütün toplumun fertlerine  mümkün olduğu kadar adil şekilde dağıtılması ve bunun  demokratik yoldan sağlanması Beynelmilel Antitez’i çıkaracaktır.

Sermayenin tekelinden alınıp % 50 sinin bütün toplumun fertlerine adil bir şekilde yayılması Beynelmilel  Antitez’in  ana uygulamasını teşkil edecektir.

Sermayenin bu şekilde fertlere dağıtılması, kamunun elinde bulunan sermayeyi de kapsamaktadır.

Bu süreçte tahterevalli tekrar kurulacaktır. Tahterevallinin sağında ve solunda bulunan devletler ve bunların sosyal, dini ve siyasi ideojilerine sahip düşüncedeki toplumlar yer alamayacaktır. Tahterevallinin sağında etkinliği yüksek sermaye sahipleri, solunda ise orta ve küçük sermaye sahipleri yer alacaktır. Değişik bir ifade ile tahterevallinin solunda toplum kuruluşları, kooperatifler, birlikler, emekçi kuruluşlar veya buna benzer çıkacak hukuki ve mali teşkilatlar yer alacaktır.    

Dolayısıyla Beynelmilel Tez’in doğurduğu gelir bölüşümü adaletsizliği gidecektir. Kısaca acımasız pür kapitalist sistemin doğurduğu olumsuzluklar bitecektir. Ayrıca  Beynelmilel Tez’in monopol ün birinci derecede uygulayıcısı olan Amerika Birleşik Devletleri  Doları’nın da etkinliğini büyük şekilde düşürecektir.     

Yine tahterevallinin her iki tarafında ilmi bilgi, pozitif bilgiye sahip fertler ve kuruluşlar olacak bu suretle teknik seviye de eşitlenecek diğer bir ifade ile ilim ve bilgi müşterek bir değer durumuna gelecektir.

Beynelmilel Antitez’ in içinde yer alanların dini, siyasi, sosyal görüşleri ne olursa olsun bir zıtlık- paradoks teşkil etmeyecek, Beynelmilel Antitez’ de birleşen fertler, kuruluşlar yalnız ortak iktisadi BAĞIT EĞRİSİ’ n de (menfaat mutabakat eğrisi) buluşacaklardır. Bu suretle dini-lirik, fert kökeni ve dünyadaki konum yeri ayrılığı prim yapmayacak bu suretle bu konularda çıkan çatışmalar, harplerin yerini İktisadi Bağıt Eğrisi esası yer alacaktır.

Beynelmilel Antitez çıkınca devletlerin sınırları tarih atlasında bir çizgi halinde oluşacaktır.

Bütün bu uygulamalarda iktisat teorisinde ifade edilen’’ top mu üretelim yoksa tereyağımı’’ fikri kalkacak yalnız tereyağı  yani toplumların ihtiyaçlarını maksimize eden üretime yönelinecektir.

 

  Zamanı nedir diye sorarsanız. Benim kanaatimce ve daha önce çıkan Beynelmilel Antitez zamanı da göz önüne alırsak, en erken  Yirmi birinci Yüzyılın son on senesi ile Yirmi İkinci Yüzyıl’ın sonunda olabilir.

Yani bu tarihten itibaren Yüz Seksen İki Yüz Yılı bulabilecektir.

 

 Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                   

  • İLETİŞİM & ULAŞIM
  • Osmaniye Mah. Fabrikalar Cd. No:44
    Bakırköy / İST
  • 0212 542 68 33 / 34
  • Fax: 0212 542 68 60
  • info@ikev.org.tr
  • • Reklam
Copyright © 2020 İKEV, İstanbul Karamalılar Eğitim ve Kültür Vakfı     [ Web Tasarım & SEO by WEBMESLEK ]