• Hesabım

Osmanlı arşivinde Karaman belgeleri

Yazar: Ahmet Mısırlıoğlu
Osmanlı arşivinde Karaman belgeleri

Belge 1 — ( 7 Ekim 1618) Karaman, Çankırı, Payas, Adana ve Antakya dahilinde tütün ekip biçme, alıp satma ve içme yasağına uyulması, bu hususta gerekli duyuların yapılması, tütün yaprağı bulunan yerler ile bağ ve bahçelerdeki tütünlerin yakılması ve yasağa uymayanların isimlerinin bildirilmesi hakkında hüküm

Belge 2 —( 9 Mayıs 1742)  Sultan Selim Han Evkafı köylerinden Larende kazasına bağlı Sadrova köyü ahalisinin, veba ve kıtlık sebebiyle zor durumda bulunmalarından dolayı avarız (olağanüstü alınan geçici vergi) vergisi haricinde ödemekle yükümlü bulundukları diğer vergilerden muaf tutulmaları

Belge 3 — (26 Mayıs 1785) Larende’deki Yunus Emre hankâhının yarım kalan tamiratının tamamlanması için gerekli paranın gönderilmesi

Belge 4 — (24 Temmuz 1861)Karaman koyun eti satış fiyatının, kilosu dört kuruş otuz para olarak tespit edildiğinin ilanı

Belge 5 — ( 8 Aralık 1869) Konya’dan Adana’ya kadar çekilmekte olan telgraf hattının Karaman kazasına ulaşmasından memnuniyet duyulduğu

Belge 6 — (22 Kasım 1886) Konya’daki Karamanoğlu İbrahim Bey Medresesinin yıkılmaya yüz tutan bölümlerinin mahalli idare meclisi ve Evkaf muhasebecisi gözetiminde tamir ettirilerek masraflarının ilgili vakfın gelirlerinden karşılanması hususunda irade

Belge 7 — (28 Ocak 1889) Karaman’ın Madenşehri köyüne yarım saat mesafedeki Değle mevkiinin müstakil bir köy haline getirilmesi hakkında irade

Belge8 — ( 5 Şubat 1893) Adana’dan Karaman kazasına göçen sekiz yüz yetmiş nüfusu hâvi yüz seksen hâne muhacirden henüz iskan olunamayan beş yüz seksen yedi nüfusun barınması için Eminler adlı bölgede yüz on dört hane inşa edilmek suretiyle kurulan köye “Eminler” adı verilmesi hususunda irade

Belge 9 — (21 Mayıs 1902) Konya, Karaman, Ereğli ve Aksaray kazalarında kullanılmak üzere Amerikan Over Fabrikasından dört adet harman makinesi alınması hususunda irade

Belge 10 — (16 Temmuz 1904) Bağdat Demiryolu Şirket tarafından, Konya -Ereğli demiryolu hattı üzerinde inşa edilecek istasyonlara Kaşınhan, Çumra, Arıkören, Mandesun, Karaman, Sidirova, Ayrancı, Derbend, Alaca, Ereğli ve Bulgurlu isimleri verilmesinin uygun görüldüğüne dair irade

Belge 11 —(21 Aralık 1911)  Karaman kazası Sarıkaya adlı mahalde Sarı Keçili Aşireti tarafından kurulmuş olan köye “Feyzürreşâd” adı verilmesinin uygun görüldüğüne dair irade

Belge 12 —( 3 Mart 1912) Merkezi Karaman’da olmak üzere yirmi sene ve yirmi bin Osmanlı Lirası sermaye ile Kadıbeyzâde Mehmet Efendi  ve  ortakları  tarafından   “Karamanlı  Bankası“   adı altında bir Osmanlı Anonim Şirketi teşkiline izin verildiğine dair irade

Belge 13 — (30 Mart 1913)Karaman’daki Suğla bataklığının temizlenmesi için bir anonim şirket teşkil olunmak ve bataklık civarındaki köyler ahalisi iştirak ettirilmek ve nâma yazılı senet ve hükümetçe muteber teminat gösterilmek şartlarıyla Devleti Osmaniye tebeasından Osman Paşazade Ahmet ve Edhem Paşazâde Tevfik Beyler ile tüccardan Mahmud, Bogos ve Ohannes Efendilere izin verildiğine dair irade

Belge 14 — (27 Ağustos 1913) Karaman kasabası yakınında bulunan Suğla gölünün temizlenmesi hakkında imtiyaz mukavelenamesi

Belge 15 — (13 Nisan 1915) Karaman Milli Bankası Osmanlı Anonim Şirketi Nizamnamesi

 Kaynak : Ahmet Mısırlıoğlu – Karaman Tarihi ve Kültürü

Paylaş