• Hesabım
  • Anasayfa

Üye Adınlatma Metni

6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KIŞISEL VERILERININ İŞLENMESINE İLİŞKİN
ÜYE AYDINLATMA METNI
 
Değerli Üyelerimiz, İKEV olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca sizi, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.
 
1. Üye Aydınlatma Metni ’nin Amacı ve Veri Sorumlusu Konumu:
İstanbul Karamanlılar Eğitim ve Kültür Vakfı (“İKEV”veya “Vakıf”), vakfımıza gelen Üyelerimizin kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma Metni ile söz konusu Kanun uyarınca aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlenebilecektir. Üyelerimizin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin aydınlatılması hedeflenmektedir. 
 
2. Üyeye ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Üyeye ait kişisel veriler, vakfımız tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, vakfımız tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi, ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, satış sonrası destek hizmetleri, sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki işlerin ve taleplerin takibi, iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, vakfımızdan bilgi yahut ürün talep etmeniz halinde sizinle irtibat kurulması, ürün veya hizmet satın almanız halinde bu satış veya hizmet sözleşmesinin ifası, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi ve bu kapsamda ürün ve hizmetlere dair faturaların düzenlenmesi ile ücretlerin tahsilatı süreçlerinin yürütülmesi, tarafınızca yönlendirilecek taleplerin kaydı ve yerine getirilmesi, vakıf faaliyetlerinin planlanması ve icrası, sözleşmenin ifası kapsamında sms, e-posta ve telefon ile tarafınızla irtibata geçilmesi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası, vakfımızın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, e-fatura kapsaminda faturanın elektronik ortamda iletilebilmesi de dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. Vakfımız tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.ikev.org.tr adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kisisel Verilerin İşlenmesi, Korunması, Saklanması ve Silinmesi Politikası ’sından ulaşılabilecektir.
 
3. Üyelerimizin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler:
Kişisel veriler, Üyelerimiz tarafından yazılı, sözlü şekilde veya web sitemiz/mobil uygulamamız aracılığıyla elektronik ortamda toplanmaktadır. KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu ÜyeAydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında gerçek kişi ve/veya şahıs şirketi üye ile tüzel kişi üyelerin çalışanları/yetkililerinin kimlik (ad, soyad, doğum tarihi), iletişim (iletişim adresi, e-posta adresi, telefon numarası), işlem güvenliği (kullanıcı şifresi, IP adresi, log kayıtları) işlenebilecek ve ve aşağıda belirtilen taraflara aktarılabilecektir.
 
4. Üyeye Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:
Üyeye ait kişisel veriler, vakıf tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi de dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması çerçevesinde İKEV, 
Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemelere aktarılabilecektir. 
Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız (anlaşmalı hukuk firması) ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir. 
İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir. 
Sözleşmenin ifası kapsamında sipariş taleplerinin yerine getirilebilmesi amacıyla ilgili departmanlarımız veya bayilerimiz ile gerektiği kadar paylaşılabilecektir.
 
5. Üyelerin Kişisel Verilerinin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel verileriniz, bu metinde yer alan 2. maddede ki Kişisel Verilerin İşlenme Amacı başlığında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir: 
İlgili kişi tarafından form doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi/form doldurulması ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi.
Fuar veya seminer ziyaretlerinde kartvizit paylaşımları, eğitim ve etkinlik faaliyetlerinde iletişim ağı oluşturulması, çözüm veya iş ortağı kurum veya kuruluşlar aracılığıyla iletilmesi.
Sizin ve/veya bayi temsilcilerimiz tarafından sözlü, yazılı veya elektronik ortamda iletilmesi.
Çağrı merkezi ile gerçekleştirilen telefon görüşmelerinin ses kayıtlarının alınması. 
Vakıf ziyaretinizde kamera aracılığıyla görüntü kaydı alınması. 
 
Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve işbu Aydınlatma Metni ’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 
6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Üyelerin Hakları:
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; 
- Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
- Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve 
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 
 
Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından www.ikev.org.tr adresinde yer alan 6698 sayılı kanun kapsamında Kisisel Verilerin İşlenmesi, Korunması, Saklanması ve Silinmesi Politikası ’da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için web sitesinde bulunan ve iletişim bilgilerini içeren Başvuru Formu ’nu kullanabileceklerdir. Vakfımız, söz konusu talepleri değerlendirerek otuz (30) gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Vakıfın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.